ArrayList与CopyOnWriteArrayList常见操作与问题

ArrayList循环遍历并删除元素的常见陷阱 在工作和学习中,经常碰到删除ArrayList里面的某个元素,看似一个很简单的问题,却很容易出bug。不妨把这个问题当做一道面试题目,我想一定能难道不少的人。今天就给大家说一下在ArrayList循环遍历并删除元素的问题。首先请看下面的例子: import java.util.ArrayList; public class ArrayListRemove {   publicstaticvoidmain(String[]args)   {     ArrayList<String>list=newArrayList< »